เชิญชวนส่งผลงานทางวิชาการฉบับเต็ม (Full text) เผยแพร่ในฐานข้อมูลของสำนักหอสมุด

          สำนักหอสมุดเชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ส่งผลงานทางวิชาการฉบับเต็ม (Full text) เผยแพร่ในฐานข้อมูลของสำนักหอสมุด โดยส่งไฟล์ผลงานพร้อมแนบแบบยินยอมผ่าน "CMU e-Document" ระบุผู้รับส่วนงาน "สำนักหอสมุด"

  • แบบตอบรับการยินยอมเผยแพร่เอกสารฉบับเต็มในรูปแบบดิจิทัล (PDF) https://cmu.to/XzD0w
  • แบบตอบรับการยินยอมเผยแพร่เอกสารฉบับเต็มในรูปแบบดิจิทัล (Word) https://cmu.to/evrup

แกลลอรี่

เชิญชวนส่งผลงานทางวิชาการฉบับเต็ม (Full text) เผยแพร่ในฐานข้อมูลของสำนักหอสมุด
  20 เมษายน 2566, 15.42 น.