บริการให้คำปรึกษาการทำวิจัยโดยผู้เชี่ยวชาญ (Research Consultation Service)

          สำนักหอสมุดจัดบริการให้คำปรึกษาการทำวิจัยส่วนบุคคล โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนียา เจติยานุกรกุล ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาด้านการทำวิจัย) และบรรณารักษ์ในสาขาวิชาต่าง ๆ สำหรับนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับการวิจัย และโครงการวิจัย

          ผู้สนใจขอใช้บริการได้ที่ คลิก หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณประกายดาว ศรีโมรา งานส่งเสริมการเรียนรู้โทร. 0 5394 4553

แกลลอรี่

บริการให้คำปรึกษาการทำวิจัยโดยผู้เชี่ยวชาญ (Research Consultation Service)
  09 สิงหาคม 2565, 15.38 น.