บริการยืมหนังสือด้วย Smart Device

          บริการยืมหนังสือด้วย Smart Device หรือ Online Checkou
6 ขั้นตอนง่าย ๆ ด้วยตนเอง ดังนี้

1. เปิดด้านในปกหลังหนังสือ สแกน QR Code

2. เลือกเมนู ยืม (CHECKOUT)

3. Sign in ด้วย CMU IT Account

4. พิมพ์เลขบาร์โค้ดหนังสือ เลือก CHECKING OUT

5. ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง เลือก CONFIRM CHECKING OUT

6. เสร็จสิ้น ระบบจะแสดงวันกำหนดส่งคืนหนังสือตามสิทธิการยืม

แกลลอรี่

บริการยืมหนังสือด้วย Smart Device
  08 พฤศจิกายน 2564, 10.25 น.