มาตรการเข้าใช้พื้นที่บริการห้องสมุด ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

          สำนักหอสมุด กำหนดมาตรการ "เข้าใช้พื้นที่บริการห้องสมุด" เพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อสร้างความมั่นใจในการเข้าใช้บริการห้องสมุด ดังนี้

1. สวมหน้ากากอนามัย ตลอดเวลาที่เข้าใช้บริการ
2. คัดกรอง: ตรวจวัดอุณหภูมิ ไม่เกิน 37.5 องศา
3. หากมีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก งดใช้บริการ
4. Scan CMU Mobile เพื่อรายงานข้อมูลสุขภาพ
5. สมาชิกประเภทบุคคลภายนอก / บุคคลภายนอก ให้กรอกแบบคัดกรองก่อนการเข้าใช้พื้นที่บริการ
6. จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการ ไม่เกิน 350 ที่นั่งต่อวัน
7. เว้นระยะห่าง 1 – 2 เมตร ทุกจุดบริการ
8. ลดสัมผัส: ให้บริการแบบ e-Services, บริการตอบคำถามแบบ VDO Call
9. ล้างมือด้วยสบู่ / เจลแอลกอฮอล์ ทุกครั้งก่อน-หลังเข้าใช้บริการ
10. ทิ้งขยะติดเชื้อลงที่จัดเตรียมไว้

แกลลอรี่

มาตรการเข้าใช้พื้นที่บริการห้องสมุด ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19
  04 พฤศจิกายน 2564, 11.12 น.