สิทธิการเข้าถึงบริการสำนักหอสมุด สำหรับผู้เรียนของวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มช.

         สิทธิการเข้าถึงบริการสำนักหอสมุด  สำหรับผู้เรียนของวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU School of Lifelong Education)

การเข้าใช้บริการภายในอาคารห้องสมุด

  • เข้าใช้บริการห้องสมุดกลางและห้องสมุดคณะ
  • ใช้บัตรผู้เรียนของ CMU Smile ในการเข้าใช้บริการโดยการสแกน QR Code ผ่าน โทรศัพท์มือถือเพื่อยืนยันตัวตน

การเข้าใช้บริการสืบค้นข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด

  • สืบค้นทรัพยการของห้องสมุดจากฐานข้อมูลต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัย ดังนี้
    ฐานข้อมูลรายการบรรณานุกรมทรัพยากรสนเทศห้องสมุด (OPAC)
  • ฐานข้อมูลที่สำนักหอสมุดจัดทำและพัฒนาขึ้นเอง เช่น CMU IR, CMU e-Theses CMU e-Research เป็นต้น
  • ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Databases) และเครื่องมือสนับสนุนการวิจัย ผ่าน CMU VPN หรือ OpenAthens

ประสงค์ยืมหนังสือ สามารถสมัครสมาชิกประเภทบุคคลภายนอก

อัตราค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกเป็นไปตามประกาศของสำนักหอสมุด อ่านรายละเอียด ได้ที่ https://library.cmu.ac.th/HtmlDetail/Detail/34/main

แกลลอรี่

สิทธิการเข้าถึงบริการสำนักหอสมุด สำหรับผู้เรียนของวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มช.
  30 กันยายน 2564, 13.09 น.