พื้นที่ให้บริการห้องสมุดที่อยู่ในสถานะเปิดและปิด ในช่วงสถานการณ์ COVID-19

พื้นที่ให้บริการห้องสมุดที่อยู่ในสถานะเปิดและปิด ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 (ณ วันที่ 14 กันยายน 2564)

โดยขอรับบริการยืมหนังสือ ผ่านช่องทางออนไลน์ ดังนี้

1. สำนักหอสมุด (ห้องสมุดกลาง) กรอกแบบฟอร์มที่ https://cmu.to/xRXRg
2. ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ กรอกแบบฟอร์มที่ https://cmu.to/y3Yzz
3. ห้องสมุดคณะทันตแพทยศาสตร์ กรอกแบบฟอร์มที่ https://cmu.to/AXSoU
4. ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ กรอกแบบฟอร์มที่ https://cmu.to/AMSBook
5. ห้องสมุดคณะบริหารธุรกิจ inbox ที่ https://www.facebook.com/AccBA-Library-CMU-129876317041562/
6. ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ กรอกแบบฟอร์มที่ https://cmu.to/5uGyF
7. ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ กรอกแบบฟอร์มที่ bit.ly/2yGsCJx
8. ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ กรอกแบบฟอร์มที่ https://cmu.to/vESYp
9. ห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์ inbox ที่ facebook.com/humanlibcmu.fanpage
10. ห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์ กรอกแบบฟอร์มที่ bit.ly/fineartslib
11. ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ inbox ที่ facebook http://m.me/scilibcmu
12. ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ inbox ที่ facebook.com/cmuengineeringlibrary
13. ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์ ที่ https://cmu.to/LMB8t
เปิดให้บริการตามปกติเฉพาะวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น. ปิดบริการวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
14. ห้องสมุดคณะเศรษฐศาสตร์ inbox ที่ facebook.com/econlibcmu
15. ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาตร์ inbox ที่ facebook.com/FacmuLibrary
16. ห้องสมุดคณะสังคมศาสตร์ inbox ที่ facebook.com/socialscienceslibcmu
17. ห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์ กรอกแบบฟอร์มที่ forms.gle/oaJJWysL8zoofK9MA
18. ห้องสมุดคณะอุตสาหกรรมเกษตร กรอกแบบฟอร์มที่ https://cmu.to/JXC9Z

ติดต่อสอบถาม ฝ่ายบริการและส่งเสริมการเรียนรู้ สำนักหอสมุด โทร. 0 5394 4553, 0 5394 4512

แกลลอรี่

พื้นที่ให้บริการห้องสมุดที่อยู่ในสถานะเปิดและปิด ในช่วงสถานการณ์ COVID-19
  22 กันยายน 2564, 14.08 น.