บริการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เอกสารฉบับเต็มในรูปแบบดิจิทัล (Full text)

         สำนักหอสมุดให้บริการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เอกสารฉบับเต็มในรูปแบบดิจิทัล (Full text) บนฐานข้อมูลสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถเข้าใช้บริการ ได้ที่ https://cmu.to/ddfull

ให้บริการสำหรับ

  • อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร มช.
  • หน่วยงานภายนอก

แกลลอรี่

บริการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เอกสารฉบับเต็มในรูปแบบดิจิทัล (Full text)
  17 มิถุนายน 2567, 09.06 น.