การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

          นายปราชญ์ สงวนศักดิ์ ผู้อำนวยสำนักหอสมุด กล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 โดยมี นางสาวรจนา สายอุตต๊ะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ และนางอัญชลี ธิพิงค์ นักวิชาการคลังชำนาญการ กลุ่มงานวิชาการ สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากร เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีการและสามารถปฏิบัติงานตามระเบียบด้านการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องได้ครอบคลุม ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 สำนักหอสมุด เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

แกลลอรี่

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
  02 พฤษภาคม 2567, 09.39 น.