การฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

         สำนักหอสมุดจัดการฝึกอบรมหลักสูตร "การฝึกอบรมกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง" ภายใต้โครงการมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สยาม อรุณศรีมรกต รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมและวิเทศสัมพันธ์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากร เพื่อให้บุคลากรรับทราบและเข้าใจในประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 สำนักหอสมุด และผ่านโปรแกรมออนไลน์ Zoom เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2567

แกลลอรี่

การฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
  01 พฤษภาคม 2567, 14.03 น.