การประชุมคณะกรรมการพัฒนาสำนักงานสีเขียว (Green Office) ครั้งที่ 7/2564

         นางสาววรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสำนักงานสีเขียว (Green Office) เพื่อติดตามงานและเรียนรู้ร่วมกัน ครั้งที่ 7/2564 ผ่านโปรแกรมออนไลน์ Zoom เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

แกลลอรี่

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาสำนักงานสีเขียว (Green Office) ครั้งที่ 7/2564
  03 สิงหาคม 2564, 11.35 น.