ประชุมทางวิชาการระดับชาติ เรื่อง การออกแบบเชิงสร้างสรรค์สำหรับห้องสมุดยุคชีวิตวิถีใหม่ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี พุทธศักราช 2566

          นายปราชญ์ สงวนศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด คณะผู้บริหาร พร้อมบุคลากรสำนักหอสมุด เข้าร่วมประชุมทางวิชาการระดับชาติ เรื่อง การออกแบบเชิงสร้างสรรค์สำหรับห้องสมุดยุคชีวิตวิถีใหม่ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี พุทธศักราช 2566 เพื่อให้ผู้บริหาร บรรณารักษ์ ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้องกับห้องสมุด ได้รับความรู้และแนวทางการออกแบบบริการ กิจกรรม งานห้องสมุดเชิงสร้างสรรค์ใหม่ ๆ และการใช้ Soft Power ที่เกี่ยวข้องในห้องสมุดยุคชีวิตวิถีใหม่ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ ตลอดจนได้รับความรู้เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลกับปัญญาประดิษฐ์ (AI) ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 28 - 29 มีนาคม พ.ศ. 2567 

แกลลอรี่

ประชุมทางวิชาการระดับชาติ เรื่อง การออกแบบเชิงสร้างสรรค์สำหรับห้องสมุดยุคชีวิตวิถีใหม่ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี พุทธศักราช 2566
  01 เมษายน 2567, 10.13 น.