กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพบริการห้องสมุดฝ่ายสมุดสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

         นางอรพรรณ การคนซื่อ รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุด กล่าวเปิด กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพบริการห้องสมุดฝ่ายห้องสมุดสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในโครงการพัฒนาศักยภาพการให้บริการฝ่ายห้องสมุดสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโดย ฝ่ายห้องสมุดสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ เขียนงาม และอาจารย์ ดร.ปริยานุช วุฒิ ชูประดิษฐ์ อาจารย์ประจําสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว ภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ เป็นวิทยากร เพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มศักยภาพในด้านการให้บริการของห้องสมุด รวมทั้งพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพด้านการให้บริการ สร้างภาพลักษณ์และส่งเสริมความสัมพันธ์กับผู้ใช้บริการ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 สำนักหอสมุด เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2567

แกลลอรี่

กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพบริการห้องสมุดฝ่ายสมุดสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  27 มีนาคม 2567, 10.20 น.