การอบรมหลักสูตร การอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมวัตถุประสงค์เป้าหมาย และโครงการ

         สำนักหอสมุดจัดการอบรมหลักสูตร "การอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมวัตถุประสงค์เป้าหมาย และโครงการ" ภายใต้โครงการมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สยาม อรุณศรีมรกต รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมและวิเทศสัมพันธ์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากร เพื่อให้บุคลากรรับทราบและเข้าใจในประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 สำนักหอสมุด และผ่านโปรแกรมออนไลน์ Zoom เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2567

แกลลอรี่

การอบรมหลักสูตร การอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมวัตถุประสงค์เป้าหมาย และโครงการ
  26 มีนาคม 2567, 10.45 น.