กิจกรรมการจัดการความรู้ สุนทรียเสวนา เรื่อง AI/Chat GPT ของเขาดีจริง ๆ

          นายปราชญ์ สงวนศักดิ์ ผู้อำนวยสำนักหอสมุด กล่าวเปิดกิจกรรมการจัดการความรู้ “สุนทรียเสวนา” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 การเติมเต็มความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “AI/Chat GPT ของเขาดีจริง ๆ” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. สุทธิดา จำรัส  อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์  ภาควิชาหลักสูตรการสอนและการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากร เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence หรือ AI) มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ และสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ตลอดจนบุคลากรและผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ องค์ความรู้ใหม่ ๆ ระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งมีบุคลากรหน่วยงานภายนอกให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 สำนักหอสมุด และผ่านระบบออนไลน์ Zoom เมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2567

แกลลอรี่

กิจกรรมการจัดการความรู้ สุนทรียเสวนา เรื่อง AI/Chat GPT ของเขาดีจริง ๆ
  26 มีนาคม 2567, 10.17 น.