การบรรยายเรื่อง การจัดการขยะ: ลด แยก ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่

         นายธนะพันธุ์ การคนซื่อ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักหอสมุด กล่าวเปิดจัดการบรรยายเรื่อง "การจัดการขยะ: ลด แยก ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่" 

โดยมีนางสาวชุลีพร บริสุทธนะกุล ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (กิจการองค์กร) นางสาวจิรัชญา  สุวรรณพงศ์ และนายจตุรงค์ วีระพลเทพ โครงการวน จากบริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากร เพื่อให้คณะทำงานพัฒนาสำนักงานสีเขียวที่รับผิดชอบด้านการจัดการพลังงานและบุคลากรสำนักหอสมุด ได้รับความรู้ ความเข้าใจให้แก่บุคลากรสำนักหอสมุดด้านการจัดการขยะ การลดปริมาณขยะ การคัดแยกขยะ และการขยะนำกลับมาใช้ซ้ำ ผ่านโปรแกรมออนไลน์ ZOOM เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

แกลลอรี่

การบรรยายเรื่อง การจัดการขยะ: ลด แยก ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่
  21 กรกฎาคม 2564, 13.35 น.