สำนักหอสมุดให้การต้อนรับบุคลากรจากศูนย์พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการเข้าศึกษาดูงานจดหมายเหตุและวัสดุหายาก

         นางสาวจุฑามาศ บัวเงา หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศล้านนาและภาคเหนือ พร้อมบุคลากรฝ่ายสารสนเทศล้านนาและภาคเหนือ ให้การต้อนรับ บุคลากรจากศูนย์พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการเข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ วิธีการ มาตรฐาน และห้องที่ใช้จัดเก็บอนุรักษ์ งานจดหมายเหตุและวัสดุหายาก ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 5 สำนักหอสมุด เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2567

แกลลอรี่

สำนักหอสมุดให้การต้อนรับบุคลากรจากศูนย์พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการเข้าศึกษาดูงานจดหมายเหตุและวัสดุหายาก
  25 มกราคม 2567, 14.57 น.