การบรรยายเรื่อง การตรวจประเมิน Green Office เบื้องต้น

         นางอรพรรณ การคนซื่อ รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุด กล่าวเปิดการบรรยายเรื่อง “การตรวจประเมิน Green Office เบื้องต้น” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สยาม  อรุณศรีมรกต รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมและวิเทศสัมพันธ์ สถาบันที่สังกัด คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และอาจารย์พฤทธิ์เลิศ บุญเลิศ เป็นวิทยากร เพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินการจัดการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามเกณฑ์ประเมินสำนักงานสีเขียวของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ก่อนรับการประเมิน ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

แกลลอรี่

การบรรยายเรื่อง การตรวจประเมิน Green Office เบื้องต้น
  19 กรกฎาคม 2564, 15.11 น.