การบรรยายเรื่อง เรียนรู้และเข้าใจ ก๊าซเรือนกระจก

         นางอรพรรณ การคนซื่อ รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุด กล่าวเปิดการบรรยายเรื่อง "เรียนรู้และเข้าใจ ก๊าซเรือนกระจก" โดยมีนายชัยชาญ ฤทธิเกริกไกร รองหัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัยด้านวิศวกรรมและการบริหารจัดการ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านพลังงาน (CCEME) ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากร เพื่อให้คณะทำงานพัฒนาสำนักงานสีเขียวที่รับผิดชอบด้านการจัดการพลังงานและบุคลากรสำนักหอสมุด ได้รับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องปรากฏการณ์เรือนกระจก และเพื่อให้การพัฒนาสำนักงานสีเขียวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างมีมาตรฐานสากล ผ่านโปรแกรมออนไลน์ ZOOM เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

แกลลอรี่

การบรรยายเรื่อง เรียนรู้และเข้าใจ ก๊าซเรือนกระจก
  19 กรกฎาคม 2564, 15.10 น.