การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การลงรายการเพื่อสร้างคอลเล็กชั่นจดหมายเหตุและการใช้งานบนระบบ CMUDC Platform

           สำนักหอสมุดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การลงรายการเพื่อสร้างคอลเล็กชั่นจดหมายเหตุและการใช้งานบนระบบ CMUDC Platform" โดยมีนางสาวจามจุรี จิโนสวัสดิ์ และนางสาวจุฑามาศ บัวเงา และนางสาวสุรีย์วรรณ สรรพสิงห์ เป็นวิทยากร เพื่อบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบการใช้งานระบบ CMUDC Platform การเรียนรู้วิธีการบันทึกข้อมูล และการลงรายกา รCataloging บนระบบ CMUDC Platform ผ่านโปรแกรมออนไลน์ ZOOM เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

แกลลอรี่

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การลงรายการเพื่อสร้างคอลเล็กชั่นจดหมายเหตุและการใช้งานบนระบบ CMUDC Platform
  19 กรกฎาคม 2564, 10.36 น.