การประชุมชี้แจงแนวทางการป้องกันและจัดการเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายในสำนักหอสมุด

         นายธนะพันธุ์ การคนซื่อ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักหอสมุด กล่าวเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการป้องกันและจัดการเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายในสำนักหอสมุด เพื่อป้องกันเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายในสำนักหอสมุด ที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อผู้ใช้บริการหรือผู้ให้บริการ อันส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ชื่อเสียงของสำนักหอสมุด โดยมีบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ภายในสำนักหอสมุดเข้าร่วมรับฟัง ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

แกลลอรี่

การประชุมชี้แจงแนวทางการป้องกันและจัดการเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายในสำนักหอสมุด
  18 พฤษภาคม 2566, 10.32 น.