สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ศึกษาดูงานด้านบริการนวัตกรรมและการพัฒนา Digital Collection

บุคลากรสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้  จำนวน 9 คน เข้าศึกษาดูงานด้านบริการนวัตกรรมและการพัฒนา Digital Callection ในวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แกลลอรี่

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ศึกษาดูงานด้านบริการนวัตกรรมและการพัฒนา Digital Collection
  18 พฤศจิกายน 2565, 11.48 น.