กิจกรรมระดมสมอง “CMUL GO TO GrOW”

สำนักหอสมุดจัดกิจกรรม ระดมสมอง “CMUL GO TO GrOW” ในวันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 - 3 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เพื่อให้บุคลากรร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสำนักหอสมุดให้เติบโตอย่างยั่งยืน ตามแผน กลยุทธ์ของสำนักหอสมุด และสอดคล้องกับทิศทางการบริหารตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 (พ.ศ.2566-2570) 

แกลลอรี่

กิจกรรมระดมสมอง “CMUL GO TO GrOW”
  18 พฤศจิกายน 2565, 11.38 น.