การประชุมเพื่อรับฟัง “ทิศทางการบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และแนวทางการบริหารสำนักหอสมุด (พ.ศ. 2566 – 2570)”

สำนักหอสมุด จัดการประชุมเพื่อรับฟัง “ทิศทางการบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และแนวทางการบริหารสำนักหอสมุด (พ.ศ. 2566 – 2570)” ในวันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น.

แกลลอรี่

การประชุมเพื่อรับฟัง “ทิศทางการบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และแนวทางการบริหารสำนักหอสมุด (พ.ศ. 2566 – 2570)”
  18 พฤศจิกายน 2565, 11.31 น.