ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์รับรางวัลหน่วยงานให้บริการยอดเยี่ยม ในโครงการคุณธรรม

          นางสาวดวงฤทัย ณ ทุ่งฝาย หัวหน้างานห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ เข้ารับรางวัลหน่วยงานให้บริการยอดเยี่ยม ในสังกัดงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งมีคะแนนสูงที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.96 จากคะแนนเต็ม 5 หรือคิดเป็นร้อยละ 99.2) จากการประเมินความพึงพอใจ ภายใต้โครงการคุณธรรม "บริการการศึกษา-น้ำใจดี" คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2565

แกลลอรี่

ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์รับรางวัลหน่วยงานให้บริการยอดเยี่ยม ในโครงการคุณธรรม
  14 กันยายน 2565, 15.44 น.