บุคลากรสำนักหอสมุดให้การต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในการเยี่ยมชมศึกษาดูงานฝ่ายบริการและส่งเสริมการเรียนรู้

          นางอรพรรณ การคนซื่อ และนายปราชญ์ สงวนศักดิ์ รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสำนักหอสมุด พร้อมบุคลากรสำนักหอสมุด ให้การต้อนรับและให้การบรรยายคณะผู้บริหารและบุคลากร จากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในการเข้าศึกษาดูฝ่ายบริการและส่งเสริมการเรียนรู้ และฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 5 สำนักหอสมุด เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2565

แกลลอรี่

บุคลากรสำนักหอสมุดให้การต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในการเยี่ยมชมศึกษาดูงานฝ่ายบริการและส่งเสริมการเรียนรู้
  14 กันยายน 2565, 14.52 น.