ผู้บริหารสำนักหอสมุดให้การต้อนรับผู้อำนวยการฝ่ายบัตรเครดิต บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

         นางกชพร  ศรีพรรณ์ และนางอรพรรณ การคนซื่อ รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสำนักหอสมุด นางสาวกุลประวีณ์ พรหมอารีย์ หัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุ พร้อมบุคลากรสำนักหอสมุด ให้การต้อนรับ นายสกล ศรีชาญกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายบัตร และนายอดิศร เกษมปราการ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัตร บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในการติดตามผลการดำเนินงานของสำนักหอสมุด จากการนำบัตรเครดิตราชการ ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด มาใช้ในการดำเนินงานประจำ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นต้นมา ตลอดจนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การใช้บัตรเครดิตราชการของสำนักหอสมุด และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ณ ห้องรับรอง ชั้น 5 สำนักหอสมุด เมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2565

แกลลอรี่

ผู้บริหารสำนักหอสมุดให้การต้อนรับผู้อำนวยการฝ่ายบัตรเครดิต บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  14 กันยายน 2565, 13.30 น.