สำนักหอสมุดนำการจัดการห้องสมุดสีเขียวและสำนักงานสีเขียวสู่ชุมชน ณ เทศบาลตำบลสันป่าเปา และโรงเรียนบ้านป่าก้าง

นางสาววรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุด คณะผู้บริหาร คณะกรรมการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว และคณะกรรมการพัฒนาสำนักงานสีเขียว พร้อมบุคลากรสำนักหอสมุด จัดโครงการพัฒนาห้องสมุดให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อนำการจัดการห้องสมุดสีเขียวและสำนักงานสีเขียวสู่ชุมชน โดยมี นายนิวัฒน์ จอมคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าก้าง คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าก้าง ให้การต้อนรับ
กิจกรรมประกอบด้วย การมอบชุดถังขยะแยกประเภท การอบรมให้ความรู้เรื่อง การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมและการคัดแยกขยะ กิจกรรม Workshop ประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ การเล่มเกมส์ตอบคำถามเกี่ยวกับพลังงานและสิ่งแวดล้อมและการคัดแยกขยะ ตลอดจนการติดรหัสเพื่อคัดแยกประเภทหนังสือที่ได้มอบให้แก่ชุมชน ณ โรงเรียนบ้านป่าก้าง และห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เทศบาลตำบลสันป่าเปา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2565
จากการดำเนินโครงการฯ ส่งผลให้ครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าก้าง รวมถึงบุคลากรเทศบาลตำบลสันป่าเปา มีความตระหนักรู้และจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างรู้คุณค่า รวมทั้งการนำกลับมาใช้ใหม่และลดมลพิษทางสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
สำนักหอสมุดได้ให้ความสำคัญกับ “การพัฒนาห้องสมุดให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” เพื่อตอบสนองโครงการ CMU Smart City-Clean Energy ตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) และความผาสุกของสังคม จึงได้พัฒนาองค์กรให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด โดยในปี 2563 ได้ดำเนินการตามข้อกำหนดของเกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว(Green Library) ของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ฯ ซึ่งสำนักหอสมุดได้ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 และในปี 2564 สำนักหอสมุดได้สมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว (Green Office) ปี 2564 โดยสมัครเข้ารับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ตามเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียว ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อดำเนินการด้านสำนักงานและกิจกรรมต่าง ๆ ภายในสำนักหอสมุดที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด สำนักหอสมุดได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการตรวจประเมินเพื่อรับรองเป็นสำนักงานสีเขียวของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และได้รับการตรวจประเมินเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา ในรูปแบบ onsite และ online ซึ่งผลการตรวจประเมิน สำนักหอสมุดได้รับการรับรองสำนักงานสีเขียวระดับดีเยี่ยม (ทอง) ถือเป็นความภาคภูมิใจของสำนักหอสมุด จากผลของความมุ่งมั่นของผู้บริหาร ความร่วมแรงร่วมใจของคณะทำงานพัฒนาสำนักงานสีเขียว และบุคลากรรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง และการพัฒนาสำนักงานสีเขียวตามวงจรคุณภาพ PDCA

แกลลอรี่

สำนักหอสมุดนำการจัดการห้องสมุดสีเขียวและสำนักงานสีเขียวสู่ชุมชน ณ เทศบาลตำบลสันป่าเปา และโรงเรียนบ้านป่าก้าง
  02 กันยายน 2565, 16.37 น.