คณะผู้บริหารสำนักหอสมุดมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแด่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

         นางสาววรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุด พร้อมคณะผู้บริหารสำนักหอสมุด มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คนที่ 16 ในโอกาสรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 139 ตอนพิเศษ 194 ง วันที่ 22 สิงหาคม 2565 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565

แกลลอรี่

คณะผู้บริหารสำนักหอสมุดมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแด่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  02 กันยายน 2565, 14.51 น.