บุคลากรสำนักหอสมุดจัดงานแสดงความขอบคุณ เนื่องในโอกาสครบวาระการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักหอสมุด (พ.ศ.2554 - 2565)

          คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักหอสมุด ร่วมกันจัดงานแสดงความขอบคุณแด่ นางสาววรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุด เนื่องในโอกาสครบวาระการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักหอสมุด "Thank you Boss! You"re the BEST Party" ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 สำนักหอสมุด และผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

แกลลอรี่

บุคลากรสำนักหอสมุดจัดงานแสดงความขอบคุณ เนื่องในโอกาสครบวาระการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักหอสมุด (พ.ศ.2554 - 2565)
  05 สิงหาคม 2565, 16.32 น.