สำนักหอสมุดเข้ารับโล่ตราสัญลักษณ์ G-Green ระดับดีเยี่ยม (ทอง) ในงานประกาศเกียรติคุณตราสัญลักษณ์ G - Green ระดับประเทศ

         นางสาววรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด เข้าร่วมรับโล่ตราสัญลักษณ์ G-Green ระดับดีเยี่ยม (ทอง) ในงานพิธีประกาศเกียรติคุณตราสัญลักษณ์ G - Green ระดับประเทศ โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ ชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 

          สำนักหอสมุดได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยได้ดำเนินการด้านสำนักงานและกิจกรรมต่าง ๆ ภายในสำนักหอสมุดที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด และตอบสนองต่อแผน CMU Smart City - Clean Energy ตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาสำนักหอสมุด ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนงานสำคัญ “การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว (Green Library) และก้าวสู่การเป็นสำนักงานสีเขียว (Green Office)”

         ในปี พ.ศ. 2564 ได้สมัครเข้ารับการตรวจประเมินเพื่อรับรองเป็นสำนักงานสีเขียว โดยการดำเนินงานของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักหอสมุดได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการตรวจประเมินเพื่อรับรองเป็นสำนักงานสีเขียว ซึ่งได้เริ่มดำเนินการโดยกำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อม แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาสำนักงานสีเขียวเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาสำนักงานสีเขียว ร่วมกันระบุประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมและประเมิน เพื่อจัดลำดับความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากร (input) และด้านมลภาวะ (output) เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ กำหนดเป้าหมายและแผนการลดการใช้ทรัพยากร พลังงาน ของเสียและปริมาณก๊าซเรือนกระจก รวมถึงแผนการฝึกอบรมและกิจกรรมส่งเสริมสิ่งแวดล้อม และได้ดำเนินการพัฒนาตามเป้าหมายและแผนดำเนินการตรวจติดตาม วิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนลดการใช้ทรัพยากร การอนุรักษ์พลังงาน ของเสียและปริมาณก๊าซเรือนกระจก และขั้นตอนสุดท้าย คือ การทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการพัฒนาระบบสำนักงานสีเขียว

แกลลอรี่

สำนักหอสมุดเข้ารับโล่ตราสัญลักษณ์ G-Green ระดับดีเยี่ยม (ทอง) ในงานประกาศเกียรติคุณตราสัญลักษณ์ G - Green ระดับประเทศ
  22 กรกฎาคม 2565, 16.26 น.