กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง นานาสาระบริการห้องสมุด เพื่อสนับสนุนการวิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้

            นายธนะพันธุ์ การคนซื่อ รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุด กล่าวเปิดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง นานาสาระบริการห้องสมุด เพื่อสนับสนุนการวิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้  โดยมีนางสาวธันทิวา ภักดีภัทรากร บรรณารักษ์งานส่งเสริมการเรียนรู้  นางสาวชนันท์ฐิดา ผะสม หัวหน้างานห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์ นางสาวธันย์ชนก อากรปรุ หัวหน้างานห้องสมุดคณะวิจิตรศิลป์ นางสาวณัฐพัสส์ อินทร์ศวร บรรณารักษ์งานห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากร และนางสาวสุรินทรา หล้าสกูล บรรณารักษ์งานส่งเสริมการเรียนรู้ เป็นผู้ดำเนินรายการ เพื่อแนะนำบริการห้องสมุดด้านทรัพยากรสารสนเทศ และบริการพิเศษห้องสมุด ตลอดจนบริการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการวิจัย ผ่านโปรแกรมออนไลน์ Zoom เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

แกลลอรี่

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง นานาสาระบริการห้องสมุด เพื่อสนับสนุนการวิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้
  22 กรกฎาคม 2565, 14.58 น.