สำนักหอสมุดให้การต้อนรับบุคลากรจากศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในการศึกษาดูงานด้านการบริหารงานห้องสมุดตามแนวทาง EdPEx/TQA

         นางสาววรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด พร้อมบุคลากรสำนักหอสมุด ให้การต้อนรับบุคลากรจากศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในการศึกษาดูงานด้านการบริหารงานห้องสมุดตามแนวทาง EdPEx/TQA ของสำนักหอสมุด ผ่านระบบออนไลน์ Zoom เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

แกลลอรี่

สำนักหอสมุดให้การต้อนรับบุคลากรจากศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในการศึกษาดูงานด้านการบริหารงานห้องสมุดตามแนวทาง EdPEx/TQA
  21 กรกฎาคม 2565, 11.44 น.