การประชุมคณะกรรมการพัฒนาสำนักงานสีเขียว (Green Office)

        นางสาววรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด กล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสำนักงานสีเขียว (Green Office) เพื่อติดตามงานและเรียนรู้ร่วมกัน (ครั้งที่ 2) ผ่านโปรแกรมออนไลน์ Zoom เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564

แกลลอรี่

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาสำนักงานสีเขียว (Green Office)
  04 มิถุนายน 2564, 13.45 น.