พิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาห้องสมุด ประจำปี 2565

         นางสาววรารักษ์ พัฒนเกียรติพงษ์ ผู้อำนวยสำนักหอสมุด เป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาห้องสมุด ประจำปี 2565

ประกอบด้วย พิธีไหว้ศาลพระภูมิและศาลเจ้าที่สำนักหอสมุด พิธีทางศาสนา โดยนิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป สวดพระพุทธมนต์ เพื่อเป็นสิริมงคลให้แก่สำนักหอสมุดและบุคลากรสำนักหอสมุด ตลอดจนสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันงดงาม ทั้งนี้ได้จัดกิจกรรมการเสวนาหัวข้อ "เรียนรู้อดีต เข้าใจปัจจุบัน สร้างสรรค์อนาคต" โดยมีนางสาวกรกมล รามบุตร  นางศิริมนัส อินต๊ะแก้ว และนางภณิดา สวัสดิ์วงษ์พร อดีตบุคลากรสำนักหอสมุด เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 สำนักหอสมุด เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2565

  23 มิถุนายน 2565, 14.07 น.