สำนักหอสมุดให้การต้อนรับบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ ในการเข้าศึกษาดูงานระบบการรับเงินรายได้ของสำนักหอสมุด e-Payment

         นางสาววรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด นายปราชญ์ สงวนศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุด พร้อมบุคลากรสำนักหอสมุด ให้การต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการเข้าศึกษาดูงานระบบการรับเงินรายได้ของสำนักหอสมุด e-Payment เพื่อเรียนรู้การใช้งานระบบ ตลอดจนวิธีการจัดทำและตรวจสอบรายงานใบเสร็จรับเงิน ณ สำนักหอสมุด เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2565

แกลลอรี่

สำนักหอสมุดให้การต้อนรับบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ ในการเข้าศึกษาดูงานระบบการรับเงินรายได้ของสำนักหอสมุด e-Payment
  09 มิถุนายน 2565, 16.42 น.