บุคลากรสำนักหอสมุดเข้าร่วมแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล สำนักบริการวิชาการรับใช้สังคม ครั้งที่ 1

          สำนักหอสมุดได้เข้าร่วมโครงการโบว์ลิ่งการกุศล สำนักบริการวิชาการรับใช้สังคม ครั้งที่ 1 จัดโดยสำนักบริการวิชาการ โดยมี นางสาวณัฐนรี ดำรงเลาหพันธ์ งานบริหารทั่วไป นางสาวอัจฉรีย์ อินเทพ งานบริหารทั่วไป นางสาวศรสวรรค์ เพิ่มพิพัฒน์ งานนโยบายและแผน และนายเธียรวิชญ์ บุญมา งานบริหารทั่วไป ตัวแทนบุคลากรสำนักหอสมุดเข้าร่วมแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ณ Bull Bowl อุทยานการค้าการสวนแก้ว เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2565

แกลลอรี่

บุคลากรสำนักหอสมุดเข้าร่วมแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล สำนักบริการวิชาการรับใช้สังคม ครั้งที่ 1
  09 มิถุนายน 2565, 16.32 น.