ผู้บริหารสำนักหอสมุดเป็นวิทยากรการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เปิดประสบการณ์ห้องสมุด : สิ่งต้องรู้เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ยุคดิจิทัล

นางสาววรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด และนายปราชญ์ สงวนศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับเชิญเป็นวิทยากร ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "เปิดประสบการณ์ห้องสมุด : สิ่งต้องรู้เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ยุคดิจิทัล" หัวข้อ “มาตรฐานสื่อดิจิทัลกับงานห้องสมุด” จัดโดย ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) ร่วมกับภาคี PULINET Plus ทั้งมีการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “ประสบการณ์การกำหนดข้อตกลงการปฏิบัติงานห้องสมุดเพื่อรองรับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562” โดย นายอภิยศ เหรียญวิพัฒน์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การสนับสนุนการวิจัย” โดย ดร.ศศิธร ติณะมาศ บรรณารักษ์ชำนาญการ ฝ่ายบริการสารสนเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งมีบุคลากรของห้องสมุดสมาชิก PULINET และ PULINET Plus ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ผ่านโปรแกรมออนไลน์ Zoom เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565

แกลลอรี่

ผู้บริหารสำนักหอสมุดเป็นวิทยากรการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เปิดประสบการณ์ห้องสมุด : สิ่งต้องรู้เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ยุคดิจิทัล
  02 มิถุนายน 2565, 11.27 น.