คณะผู้บริหารและบุคลากรร่วมรดน้ำดำหัวผู้อำนวยการสำนักหอสมุด เนื่องในประเพณีปีใหม่เมือง 2565

         คณะผู้บริหาร และบุคลากรสำนักหอสมุด เข้ารดน้ำดำหัวนางสาววรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด และร่วมสรงน้ำพระพุทธรูปประจำสำนักหอสมุด เนื่องในประเพณีปีใหม่เมือง 2565 เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีล้านนาอันทรงคุณค่าให้คงอยู่สืบไป ณ ชั้น 5 สำนักหอสมุด เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2565

แกลลอรี่

คณะผู้บริหารและบุคลากรร่วมรดน้ำดำหัวผู้อำนวยการสำนักหอสมุด เนื่องในประเพณีปีใหม่เมือง 2565
  27 เมษายน 2565, 16.29 น.