กิจกรรมการอบรมสนับสนุนการวิจัย เรื่อง เทคนิคการเตรียมต้นฉบับเพื่อเพิ่มโอกาสในการตีพิมพ์

          นางอรพรรณ การคนซื่อ รองผู้อำนวยการสำนักหอสมุด กล่าวเปิดกิจกรรมการอบรมสนับสนุนการวิจัย เรื่อง เทคนิคการเตรียมต้นฉบับเพื่อเพิ่มโอกาสในการตีพิมพ์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. วสุ ปฐมอารีย์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากร เพื่อสนับสนุนการวิจัยของนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านโปรแกรมออนไลน์ Zoom เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2565

แกลลอรี่

กิจกรรมการอบรมสนับสนุนการวิจัย เรื่อง เทคนิคการเตรียมต้นฉบับเพื่อเพิ่มโอกาสในการตีพิมพ์
  22 เมษายน 2565, 15.57 น.