สำนักหอสมุดให้การต้อนรับบุคลากรจากศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา ในการเข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารสู่ความเป็นเลิศ

         นางสาววรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด คณะผู้บริหาร พร้อมบุคลากรสำนักหอสมุด ให้การต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรจากศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา ในการเข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class: TQA) ของสำนักหอสมุด ณ ห้องประชุม 1 สำนักหอสมุด เมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2565

แกลลอรี่

สำนักหอสมุดให้การต้อนรับบุคลากรจากศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา ในการเข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารสู่ความเป็นเลิศ
  22 เมษายน 2565, 14.47 น.