การประชุมวิพากษ์แผนกลยุทธ์สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570)

         นางสาววรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด กล่าวเปิดการประชุมวิพากษ์แผนกลยุทธ์สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570) เพื่อสร้างความเข้าใจนโยบายของผู้บริหารที่ถ่ายทอดและนำไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายของสำนักหอสมุด และเปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเสนอแนะข้อคิดเห็น ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom เมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2565

แกลลอรี่

การประชุมวิพากษ์แผนกลยุทธ์สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570)
  20 เมษายน 2565, 13.47 น.