สำนักหอสมุดให้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสื่อสารองค์กร ร่วมกับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ผ่านระบบออนไลน์

     นายธนะพันธุ์ การคนซื่อ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ให้การต้อนรับบุคลากรจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในการประชุมสัมมนาออนไลน์ เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร โดยมีนายธนะพันธุ์ การคนซื่อ  นางสาวอาภินานันท์ ศรีมา พร้อมบุคลากรทีมสื่อสารองค์กรสำนักหอสมุด เป็นวิทยากรร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในด้านการบริหารจัดการงานด้านสื่อสารองค์กรตามแนวทาง TQA  ผ่านออนไลน์ Google Meet  เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

แกลลอรี่

สำนักหอสมุดให้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสื่อสารองค์กร ร่วมกับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ผ่านระบบออนไลน์
  28 พฤษภาคม 2564, 14.21 น.