การประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำสำนักหอสมุด ครั้งที่ 2/2564

     สำนักหอสมุดจัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำสำนักหอสมุด ครั้งที่ 2/2564 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ  เป็นประธานคณะกรรมการ กรรมการประกอบด้วย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ชุติมา  สัจจานันท์ รองศาสตราจารย์อุษณีย์ คำประกอบ รองศาสตราจารย์ ดร. ประสาทพร สมิตะมาน รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ทองนารถ คำใจ และนางสาววรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด เป็นกรรมการและเลขานุการ  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักหอสมุดเข้าร่วมประชุม ผ่านโปรแกรมออนไลน์ Zoom เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

แกลลอรี่

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำสำนักหอสมุด ครั้งที่ 2/2564
  28 พฤษภาคม 2564, 14.15 น.