บุคลากรสำนักหอสมุดเข้าร่วมโครงการ CMU Smart Health ภายใต้โครงการ Healthy CMU

          บุคลากรสำนักหอสมุดเข้าร่วมโครงการ CMU Smart Health ภายใต้โครงการ Healthy CMU ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้บุคลากรติดตามภาวะสุขภาพตนเองด้วยอุปกรณ์อัจฉริยะ ร่วมกับการใช้แอพลิเคชันติดตามสุขภาพบนโทรศัพท์มือถือ ในระยะเวลา 1 เดือน โดยมีนางสาวรติยา วีระคำ ผู้รับผิดชอบโครงการประจำส่วนงาน ให้การชี้แจงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการและแนะนำการใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ พร้อมทั้งส่งมอบอุปกรณ์อัจฉริยะให้บุคลากรผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 30 คน  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 สำนักหอสมุด เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2565

แกลลอรี่

บุคลากรสำนักหอสมุดเข้าร่วมโครงการ CMU Smart Health ภายใต้โครงการ Healthy CMU
  14 มกราคม 2565, 15.57 น.