สำนักหอสมุดคว้ารางวัลนำเสนอผลงานระดับดีเด่นและระดับดี ในการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 12

         บุคลากรสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิชาการ ประเภทบรรยาย ระดับดีเด่น จำนวน 1 รางวัล และ ระดับดี จำนวน 1 รางวัล (กลุ่ม 2 การบริการสารสนเทศ) ในการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 12 (The 12th PULINET Online National Conference : PULINET 2021) ภายใต้แนวคิด “New Generation Libraries: Toward House of Access” สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) และโอกาสนี้ นางสาววรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ได้รับเชิญเข้าร่วมการเสวนา เรื่อง “Open Library เพื่อสังคม ภายใต้การเปลี่ยนแปลงฉับพลันทางดิจิทัล (Digital disruption) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 7 มกราคม พ.ศ. 2565 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom และ Facebook Live

ผลงานที่ได้รับรางวัล ดังนี้

       1. รางวัลนำเสนอผลงานระดับดีเด่น ประเภทบรรยาย กลุ่ม 2 การบริการสารสนเทศ ได้แก่ นางชมพูนุช สราวุเดชา ผลงานเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างค่าดำเนินการตีพิมพ์ผลงานวิจัย และการได้รับอ้างอิงใน Open Access Journals

       2. รางวัลนำเสนอผลงานระดับดี ประเภทบรรยาย กลุ่ม 2 การบริการสารสนเทศ ได้แก่ นายปราชญ์ สงวนศักดิ์ และนางสาวชัณษา สีแดง ผลงานเรื่อง การพัฒนาระบบยืมทรัพยากรห้องสมุดด้วยตนเองแบบออนไลน์        การนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการ PULINET นั้น สำนักหอสมุดได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่อง และในปี 2565 นี้มีผลงานวิชาการที่ผ่านการคัดเลือกให้นำเสนอในประเภทบรรยาย รวมจำนวน 9 ผลงาน ประกอบด้วย

ผลงานการนำเสนอประเภทบรรยาย

กลุ่ม 1 การจัดการสารสนเทศ (IM: Information Management)

       1. ผลงานเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพและเสริมประสิทธิผลการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ด้วย PDCA Cycle โดย นางสาวสุรีย์วรรณ สรรพสิงห์

กลุ่ม 2 บริการสารสนเทศ (IS: Information Services)

       2. ผลงานเรื่อง การวิเคราะห์การจัดบริการสอนการรู้สารสนเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย นางสาวธันทิวา ภักดีภัทรากร นางสาวประกายดาว ศรีโมรา นางสาวสุรินทรา หล้าสกูล และนางสาวอรณุศา จันทร์แก้ว

       3. ผลงานเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพบริการยืมระหว่างห้องสมุดบนแพลตฟอร์ม WorldShare Interlibrary Loan ด้วย SIPOC Model โดย นางสาวสุรินทรา หล้าสกูล และนางสาวอรณุศา จันทร์แก้ว

       4. ผลงานเรื่อง การพัฒนาระบบบริหารจัดการสิทธิการใช้เครื่องมือตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ โดย นางสาวสุรินทรา หล้าสกูล นายปิยะบุตร ปัญญาดี นางสาวศุภวรรณ อาจกล้า นางสาวชัณษา สีแดง นางสาวธันทิวา ภักดีภัทรากร นางสาวญากันต์ณัฐ เย็นสถิตย์ และนางสาวอรณุศา จันทร์แก้ว

       5. ผลงานเรื่อง การวิเคราะห์การใช้หนังสือจากสถิติการยืมและความสอดคล้องระหว่างหนังสือกับหลักสูตรการศึกษา ห้องสมุดคณะ เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย นางสาวณัฐทพัสส์ อินทร์ศวร

       6. ผลงานเรื่อง การพัฒนาการสื่อสารด้วยการตลาดดิจิทัล ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย นางอรกัญญา เมธา และนางสาวฐิติกมล แสนลี่

       7. ผลงานเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างค่าดำเนินการตีพิมพ์ผลงานวิจัย และการได้รับอ้างอิงใน Open Access Journals โดย นางชมพูนุช สราวุเดชา

       8. ผลงานเรื่อง การพัฒนาระบบยืมทรัพยากรห้องสมุดด้วยตนเองแบบออนไลน์ โดย นายปราชญ์ สงวนศักดิ์ และนางสาวชัณษา สีแดง

กลุ่ม 3 การบริหารองค์กร (OM: Organizational Management)

       9. ผลงานเรื่อง แนวปฏิบัติการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือขอบเขตงาน (TOR) สำหรับสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยประยุกต์ใช้กระบวนการ แบบอไจล์ โดย นางสาวขนิษฐา ไชยพันธุ์ และรุ้งสินี เขียวงาม        การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 12 (The 12th PULINET Online National Conference : PULINET 2021) ภายใต้แนวคิด “New Generation Libraries: Toward House of Access” เป็นเวทีการนำเสนอผลงานวิชาการระดับประเทศด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ และห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา มีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา บรรณารักษ์ นักเอกสารสนเทศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ บุคลากรห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา อาจารย์ในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ จากทั่วประเทศ จำนวนกว่า 928 คน มีผลงานวิชาการด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ที่ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอ จำนวน 79 ผลงาน

แกลลอรี่

สำนักหอสมุดคว้ารางวัลนำเสนอผลงานระดับดีเด่นและระดับดี ในการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 12
  14 มกราคม 2565, 16.36 น.