โครงการกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยม (CMUL Core Values) และวัฒนธรรมองค์กร ประจำปี 2564

          นางสาววรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด กล่าวเปิดโครงการกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยม (CMUL Core Values) และวัฒนธรรมองค์กร ประจำปี 2564 โดยมีการมอบรางวัลบุคลากรดี และรางวัลผู้มีวัฒนธรรมในการทำงานดีเยี่ยม ประจำปี 2564 เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรที่ทุ่มเทปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างค่านิยม (CMUL Core Values) และวัฒนธรรมองค์กร CMUL Team Building เพื่อเสริมสร้างค่านิยม (CMUL Core Values) ให้บุคลากรมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ที่สอดคล้องกับค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กรของสำนักหอสมุด ตลอดจนเสริมสร้างความสุขและความผูกพันให้เกิดขึ้นในองค์กร สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 สำนักหอสมุด และผ่านโปรแกรมออนไลน์ Zoom เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564

รางวัลบุคลากรดี ประจำปี 2564

 • นางชมพูนุช สราวุเดชา           กลุ่มวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • นางวชิราภรณ์ วงศ์วาณิชภักดิ์  กลุ่มสนับสนุนงานบริหาร
 • นางเพชรรัตน์ หนูนิ่ม               กลุ่มสนับสนุนงานเทคนิคและบริการ 

รางวัลผู้มีวัฒนธรรมการทำงานดีเยี่ยม ประจำปี 2564

 • นางเกศณี ทองเหลื่อม      รางวัลผู้มีจิตใจพร้อมให้บริการ
 • นางสาวกัลยา ปริยะ          รางวัลมนุษยสัมพันธ์ดีเยี่ยม
 • นางสดศรี กันทะอินทร์      รางวัลผู้พัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ
 • นายไพบูลย์ ออประยูร       รางวัลผู้มีความรับผิดชอบดีเยี่ยม
 • นางวรรัตน์ อุ่นเมืองอินทร์  รางวัลผู้เป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมและจริยธรรม
 • รางวัลทีมงานที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่นด้านการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ

         1) ทีมพัฒนา CMUDC

 • รางวัลทีมงานที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่นด้านรวมพลังทำงานเป็นทีม
         1) ทีมพัฒนาสำนักงานสีเขียว
         2) ทีมนโยบายและแผน

 • รางวัลทีมงานที่มีผลงานโดดเด่นด้านการสร้างสรรค์บริการดิจิทัล
         1) ทีม Book Delivery (งานบริการสารสนเทศ)

         2) ทีมการเงิน การคลังและพัสดุ

          ทั้งนี้ คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักหอสมุดร่วมแสดงความยินดีกับ บุคลากรสำนักหอสมุดที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิชาการระดับดีเด่น ในการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 6 - 7 มกราคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom และ Facebook Live)

ได้แก่

 • นางชมพูนุช สราวุเดชา 
  รางวัลนำเสนอผลงานระดับดีเด่น ประเภทบรรยาย กลุ่ม 1 การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ผลงานเรื่อง การศึกษาความต้องการใช้วารสารทางการแพทย์ของอาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • นายปราชญ์ สงวนศักดิ์ นางสาวอุทุมพร มณีวรรณ์ และนางสาวชัณษา สีแดง
  รางวัลนำเสนอผลงานระดับดีเด่น ประเภทบรรยาย กลุ่ม 2 การบริการสารสนเทศ ผลงานเรื่อง การพัฒนาระบบเชื่อมโยงโปรโตคอลมาตรฐานการยืม/คืนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแบบอัตโนมัติ

 • นางกชพร ศรีพรรณ์ และนางสาวดวงฤทัย ณ ทุ่งฝาย
  รางวัลนำเสนอผลงานระดับดี ประเภทบรรยาย กลุ่ม 1 การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ผลงานเรื่อง การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศด้วยระบบประเมินกระบวนการทำงานตามแนวทาง ADLI

แกลลอรี่

โครงการกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยม (CMUL Core Values) และวัฒนธรรมองค์กร ประจำปี 2564
  27 ธันวาคม 2564, 16.23 น.