ผู้บริหารสำนักหอสมุดรับมอบกระเช้าแสดงความขอบคุณจากผู้อำนวยการวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นางสาววรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด พร้อมคณะผู้บริหาร รับมอบกระเช้าแสดงความขอบคุณจาก ศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา ใจผ่อง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสแสดงความขอบคุณในการให้ความร่วมมือเป็น strategic stakeholder ที่ดีแก่วิทยาลัยการศึกษาตลอดขีวิตตลอดมา ณ สำนักหอสมุด เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

แกลลอรี่

ผู้บริหารสำนักหอสมุดรับมอบกระเช้าแสดงความขอบคุณจากผู้อำนวยการวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  23 พฤศจิกายน 2564, 13.28 น.