การถ่ายทอดแผนปฏิบัติการและโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2565

         นางสาววรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด กล่าวเปิดการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการและโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2565 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2564 และถ่ายทอดแผนปฏิบัติการและโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2565 ผ่านโปรแกรมออนไลน์ Zoom เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

แกลลอรี่

การถ่ายทอดแผนปฏิบัติการและโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2565
  26 พฤศจิกายน 2564, 16.11 น.