สำนักหอสมุดให้การต้อนรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพห้องสมุด จากภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

         นางสาววรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด พร้อมบุคลากรสำนักหอสมุด ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปด้านการบริหาร ด้านทรัพยากรบุคคล และด้านสื่อสารองค์กรของสำนักหอสมุด ตลอดจนชี้แจงการเข้ารับฝึกประสบการณ์วิชาชีพห้องสมุด ให้แก่นักศึกษาวิชาเอกสารสนเทศศึกษา ชั้นปีที่ 3 ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพห้องสมุด ระหว่างวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 - 23 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 สำนักหอสมุด เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

แกลลอรี่

สำนักหอสมุดให้การต้อนรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพห้องสมุด จากภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  19 พฤศจิกายน 2564, 15.08 น.