การประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำสำนักหอสมุด ครั้งที่ 4/2564

           สำนักหอสมุดจัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำสำนักหอสมุด ครั้งที่ 4/2564 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ  เป็นประธานคณะกรรมการ กรรมการประกอบด้วย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ชุติมา  สัจจานันท์ รองศาสตราจารย์อุษณีย์ คำประกอบ รองศาสตราจารย์ ดร. ประสาทพร สมิตะมาน รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ทองนารถ คำใจ และนางสาววรารักษ์ พัฒนเกียรติพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด เป็นกรรมการและเลขานุการ  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักหอสมุดเข้าร่วมประชุม พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะผลการติดตามการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ประจำปี งบประมาณ 2564 และผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2564 และแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565 ผ่านโปรแกรมออนไลน์ Zoom เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 

แกลลอรี่

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำสำนักหอสมุด ครั้งที่ 4/2564
  19 พฤศจิกายน 2564, 14.01 น.